logo

Privacybeleid

Bijgewerkt op 13 juli 2021

1. Partijen en Doel

VET&GO BXL SRL (hierna "VET&GO" of de "Verwerkingsverantwoordelijke")
Alsembergsesteenweg, 1149 – 1180 Ukkel
BCE / BTW: BE0731.832.534
E-mail: info@vetandgo.be
Telefoon: 02/720.00.24

Gereguleerde beroep: Dierenarts

Gedragscode: - Gedragscode van de Orde van Dierenartsen
Gedragscode

VET&GO stelt dit Privacybeleid op om gebruikers van de website te informeren, die wordt gehost op het volgende adres: www.vetandgo.be, (hierna de "Site"), over hoe VET&GO persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of dit nu een natuurlijke of rechtspersoon is, die de site bezoekt of op enigerlei wijze interactie ermee heeft.

In dit opzicht bepaalt VET&GO alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor het verwerken van persoonlijke gegevens van gebruikers. VET&GO verbindt zich ertoe alle noodzakelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonlijke gegevens voldoet aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna "de Wet") en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna "Verordening").

VET&GO is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen om de persoonlijke gegevens van gebruikers op zijn verzoek en namens hem te verwerken (hierna de "Verwerker"). Indien nodig verbindt VET&GO zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van Persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door gebruikers kan leiden tot de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door VET&GO, als de Verwerkingsverantwoordelijke, of door providers die handelen namens en in naam van VET&GO, zal voldoen aan de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden door VET&GO verwerkt in overeenstemming met de hieronder genoemde doeleinden, via:

- Gebruik van cookies
- Contactformulier

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld en zijn als volgt:

1. Verbeter de ervaring en navigatie op de website
2. Neem contact op via het contactformulier

4. Persoonsgegevens die waarschijnlijk worden verwerkt

De gebruiker stemt ermee in dat VET&GO tijdens het bezoek en gebruik van de site, volgens de in dit privacybeleid beschreven voorwaarden en principes, de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 1. Gebruikersinformatie bij het invullen van formulieren of het telefonisch, per e-mail of op andere manieren, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de gebruikers.
 2. Met betrekking tot elk bezoek van de gebruiker aan de site, omvatten de automatisch verzamelde informatie:
  1. IP-adres, browsertype en -model, tijdzone, besturingssysteem;
  2. Alle informatie over de pagina's die de gebruiker op de site heeft bekeken, inclusief de URL, browsen tijd, enz.

5. Toestemming

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de site, verklaart de gebruiker dat hij/zij vrij, specifiek, bewust en ondubbelzinnig heeft ingestemd met de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens. Deze toestemming heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve actie waarmee de gebruiker het vakje heeft aangevinkt waarin het privacybeleid via een hyperlink wordt voorgesteld. Deze toestemming is een noodzakelijke voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de site of om de gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met VET&GO. Elk contract dat VET&GO en een gebruiker bindt met betrekking tot de diensten en goederen die op de site worden aangeboden, is onderworpen aan de acceptatie van het privacybeleid door de gebruiker.

De gebruiker stemt ermee in dat de verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verwerkt en verzamelt die hij/zij op de site communiceert of bij de door VET&GO aangeboden diensten, voor de doeleinden die hierboven zijn aangegeven.

De gebruiker heeft het recht om zijn/haar toestemming op elk moment in te trekken. Intrekking van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van verwerking die op toestemming is gebaseerd voordat deze wordt ingetrokken.

6. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens van de gebruiker

In overeenstemming met artikel 13 §2 van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens alleen voor de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze worden verwerkt.

Deze periode is in elk geval korter dan: 1 jaar

7. Gegevensontvangers en openbaarmaking aan derden

Persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan VET&GO-medewerkers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers die adequate gegevensbeveiligingsgaranties bieden en die met VET&GO samenwerken bij het op de markt brengen van producten of het leveren van diensten. Ze handelen onder de directe autoriteit van VET&GO en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In elk geval respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn verstrekt, de inhoud van dit privacybeleid. VET&GO zorgt ervoor dat ze deze gegevens uitsluitend voor de beoogde doeleinden verwerken, op een discrete en veilige manier.

Als gegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketing of prospectiedoeleinden, wordt de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte gesteld, zodat hij/zij zijn/haar toestemming kan geven voor het gebruik van deze persoonsgegevens.

8. Gebruikersrechten

De gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een bericht te sturen via e-mail naar het volgende adres: david@vetandgo.be, of een brief per post, waarbij een kopie van zijn/haar ID-kaart wordt bijgevoegd aan het volgende adres: Alsembergsesteenweg, 1149 – 1180 Ukkel

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening garandeert VET&GO het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens van de gebruiker. De gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot dergelijke persoonlijke gegevens en de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld, in het bijzonder ontvangers die in derde landen of internationale organisaties zijn gevestigd;
 • waar mogelijk de voorziene bewaartermijn van persoonsgegevens of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om deze termijn te bepalen;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en in ieder geval in dergelijke gevallen zinvolle informatie over de logica die betrokken is en het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding vragen op basis van administratieve kosten voor extra kopieën die door de gebruiker zijn aangevraagd.

Als de gebruiker dit verzoek elektronisch indient (bijv. via e-mail), wordt de informatie verstrekt in een veelgebruikt elektronisch formaat, tenzij de gebruiker om iets anders vraagt.

De kopie van hun gegevens wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan de gebruiker verstrekt.

b. Recht op rectificatie

VET&GO garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens.

In overeenstemming met artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De gebruiker maakt eerst de nodige wijzigingen vanuit zijn/haar gebruikersaccount/anders, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval het verzoek kan worden gedaan aan VET&GO.

In overeenstemming met artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien daarom wordt verzocht.

c. Recht op verwijdering

De gebruiker heeft het recht om in de kortst mogelijke tijd zijn/haar persoonlijke gegevens te laten verwijderen in de situaties die zijn opgesomd in artikel 17 van de Verordening.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze moet wissen op grond van de vorige alinea, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en implementatiekosten, redelijke stappen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die deze persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene heeft gevraagd dat deze controllers alle links naar deze persoonsgegevens wissen of kopieën of reproducties daarvan.

De twee vorige alinea's zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking door het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen vereist, of om een taak uit te voeren die van algemeen belang is of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag waartoe de verwerkingsverantwoordelijke is gemachtigd;
 • voor de vestiging, uitoefening of verdediging van juridische claims.

In overeenstemming met artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien daarom wordt verzocht.

d. Recht op beperking van verwerking

De gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen die zijn opgesomd in artikel 19 van de Verordening.

In overeenstemming met artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke beperking van de verwerking, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien daarom wordt verzocht.

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben gebruikers het recht om van VET&GO de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens zonder belemmering van VET&GO aan een andere gegevensbeheerder over te dragen in de gevallen waarin de Verordening voorziet.

Wanneer de gebruiker zijn/haar recht op gegevensportabiliteit uitoefent in overeenstemming met de vorige paragraaf, heeft hij/zij het recht om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene beheerder naar de andere worden overgedragen, waar dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan het recht op verwijdering. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die nodig is voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag waartoe de beheerder is gemachtigd.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid tast de rechten en vrijheden van derden niet aan.

f. Recht op bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens vanwege zijn/haar bijzondere situatie, inclusief de automatisering van gegevens uitgevoerd door VET&GO. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening zal VET&GO geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens voor dergelijke marketingdoeleinden, inclusief profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke marketing.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, worden persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

g. Recht op een klacht indienen

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens door VET&GO bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.dataprotectionauthority.be.

Een klacht kan worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Pressestraat 35, 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax. +32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn/haar woonplaats.

9. Cookies

De site maakt gebruik van cookies om gebruikers van de site te onderscheiden. Hierdoor kunnen gebruikers een betere browse-ervaring krijgen en kan de site en de inhoud ervan worden verbeterd. De doeleinden en methoden van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

a. Algemene principes

Een "Cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst wanneer u de website bezoekt voor een volgende verbinding. De server herkent de computer van de gebruiker via cookies.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden waarmee VET&GO samenwerkt.

Sommige cookies die door VET&GO worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de site, terwijl andere de gebruikerservaring verbeteren.

De gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen door zijn/haar browser te configureren.

Door de website te gebruiken, gaat de gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soorten cookies en beoogde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden door VET&GO op de site gebruikt:

 • Technische cookies: deze zijn nodig voor de werking van de website, waardoor communicatie van ingevoerde gegevens mogelijk wordt en gebruikersnavigatie wordt vergemakkelijkt;
 • Statistische en audience measurement cookies: deze cookies maken de gebruiker herkenbaar en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de website gedurende een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het browsegedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de gebruikersnavigatie te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die hen mogelijk interesseren. Ze stellen VET&GO ook in staat om mogelijke bugs op de website te ontdekken en deze te verhelpen.
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de website door bepaalde ingevoerde keuzes te onthouden (bijvoorbeeld gebruikersnaam of taal);
 • Tracking-cookies: VET&GO gebruikt tracking-cookies via Google Analytics om de interactie van gebruikers met de site-inhoud te meten en anonieme statistieken te genereren. Deze statistieken stellen VET&GO in staat om de website te verbeteren. Google geeft een uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

c. Bewaartermijn van cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die mogelijk worden opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker en hun bewaartermijn zijn als volgt:

 • "ga": 1 jaar;
 • "_gid": alleen tijdens de sessie;
 • "uetq": 13 maanden;
 • "ajs_user_traits": 1 jaar;
 • "facebook pixel": 180 dagen;
 • "popup-cookie": 30 dagen;

d. Cookiebeheer

Als de gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn/haar harde schijf plaatst, is het eenvoudig om ze te beheren of te verwijderen door de browserinstellingen te wijzigen. De browserinstelling stelt de gebruiker ook in staat om een ​​waarschuwing of melding te ontvangen wanneer een website cookies gebruikt en zo te beslissen om deze te accepteren of te weigeren.

Als de gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, accepteert hij/zij dat de website mogelijk niet optimaal werkt. Sommige delen van de website kunnen dus niet bruikbaar of slechts gedeeltelijk bruikbaar zijn.

Als de gebruiker bepaalde cookies wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen met behulp van de volgende link(s):

Voor gebruikers die de volgende browsers gebruiken:

Als de gebruiker weigert dat Google Analytics-cookies worden gebruikt, wordt hij/zij uitgenodigd om de browser dienovereenkomstig in te stellen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. Aansprakelijkheidsbeperking van de Verwerkingsverantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met VET&GO. De inhoud van deze websites en hun naleving van de Wet en de Verordening vallen niet onder de verantwoordelijkheid van VET&GO.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn/haar uitdrukkelijke toestemming geven voordat minderjarigen onder de 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website kunnen vrijgeven. VET&GO adviseert degenen die het ouderlijk gezag uitoefenen over minderjarigen sterk om verantwoordelijk en veilig internetgebruik te bevorderen. De verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonlijke gegevens van minderjarigen onder de 16 jaar waarvan de toestemming niet daadwerkelijk wordt gedekt door hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens - met name met betrekking tot leeftijd - ingevoerd door minderjarigen. In geen geval zullen persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt als de gebruiker aangeeft jonger dan 16 jaar te zijn.

VET&GO is niet verantwoordelijk voor het verlies, de corruptie of diefstal van persoonsgegevens, voornamelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of na cyberaanvallen.

11. Veiligheid

De Verwerkingsverantwoordelijke implementeert organisatorische en technische maatregelen om een ​​passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de implementatiekosten met betrekking tot de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van standaardcoderingstechnologieën in de IT-sector bij het overbrengen of verzamelen van gegevens op de site.

12. Wijziging van het privacybeleid

VET&GO behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit gebied. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om het privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Een dergelijke wijziging wordt op de site weergegeven of per e-mail verzonden voor de handhaafbaarheid.

13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Elk geschil wordt voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van het hoofdkantoor van VET&GO.

14. Contact

Voor vragen of klachten over dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@vetandgo.be